การจัดทำแบบประเมิน “ปรับปรุงตำแหน่ง และเลื่อนระดับ” ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป การเลื่อนเงินเดือนครู บุคลากรทางการศึกษา
และการโอนระหว่าง อปท. (ใหม่)

 

ตรวจสอบรายชื่อ

รุ่น วัน/สถานที่ จำนวนที่รับ จำนวนผู้สมัคร สถานะ ตรวจสอบ
รายชื่อ
6ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2562
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
250200เปิดรับสมัคร 
ยอดรวม200